Mūsų įsipareigojimai

Mūsų įsipareigojimai

Pastangos tobulėti ESG srityje mus sieja su tūkstančiais atsakingų įmonių visoje Europoje ir pasaulyje. Mūsų vidiniai įsipareigojimai suteikia aiškią ir praktiškai pritaikomą sistemą mūsų darbuotojams, atsakingiems už sprendimų priėmimą ir bendradarbiavimą su partneriais, klientais ir visuomene. 

MŪSŲ ATSAKOMYBĖ

Padaryti planetą švaresnę sprendžiant plastiko taršos problemą iš esmės – naudojant plastiko atliekas kaip žaliavą gamybai.

Naudoti atsinaujinančią žaliąją energiją, užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą gamyboje, nuolat tobulinti technologijas ir gamybos be atliekų procesą.

Remti aplinkosaugos organizacijas, projektus ir švietimo institucijas atliekant mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant sumažinti taršą.

Kurti žiediškumui skirtus produktus, mažinančius ekologinį pėdsaką. Mūsų ekologiški atliekų maišeliai yra pagaminti iš iki 100 % perdirbtų atliekų ir yra perdirbami.

Rinktis ekologiškus produktus, pavyzdžiui, perdirbtą popierių, perdirbtą tekstilę ir kt.

Su savo darbuotojais plėtoti ilgalaikius darbo santykius, kurti draugišką darbo aplinką, skatinti komandines pastangas tobulinant įmonės procesus.

Padaryti planetą švaresnę sprendžiant plastiko taršos problemą iš esmės – naudojant plastiko atliekas kaip žaliavą gamybai.

Naudoti atsinaujinančią žaliąją energiją, užtikrinti efektyvų išteklių panaudojimą gamyboje, nuolat tobulinti technologijas ir gamybos be atliekų procesą.

Remti aplinkosaugos organizacijas, projektus ir švietimo institucijas atliekant mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant sumažinti taršą.

Kurti žiediškumui skirtus produktus, mažinančius ekologinį pėdsaką. Mūsų ekologiški atliekų maišeliai yra pagaminti iš iki 100 % perdirbtų atliekų ir yra perdirbami.

Rinktis ekologiškus produktus, pavyzdžiui, perdirbtą popierių, perdirbtą tekstilę ir kt.

Su savo darbuotojais plėtoti ilgalaikius darbo santykius, kurti draugišką darbo aplinką, skatinti komandines pastangas tobulinant įmonės procesus.

ELGESIO KODEKSAS

PLASTA GRUPĖ yra atsakinga už savo veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei. Grupės socialinės atsakomybės nuostatuose apžvelgiama grupės veikla aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės srityje. Tai yra grupės vertybių, taisyklių ir gairių rinkinys, kurio turi laikytis kiekvienas grupės darbuotojas ir tiekėjas.

Atsakomybė už aplinką

Būdama pramoninės gamybos grupė, PLASTA GRUPĖ daugiausia dėmesio skiria žalos aplinkai, energijos išteklių ir anglies (CO2) pėdsako mažinimui.

1

Išteklių taupymas

Kurdami naujus produktus atsižvelgiame į jų poveikį aplinkai, galimą taršą ir siekiame tvarumo. Gamybos procese taupome energiją, įrankius ir įrangą bei siekiame, kad susidarytų kuo mažiau atliekų.

2

Atsakingas vartojimas

Siekdami žiediškumo, skatiname mažinti vartojimą, atsisakydami perteklinių daiktų ar darbo priemonių, kurias galima pakeisti elektroniniais sprendimais. Sutaisius naudotus daiktus, naudojame juos pakartotinai.

3

Perdirbimas

Būdami viena didžiausių perdirbimo grupių Europoje, skatiname naudoti perdirbtus produktus ir žaliavas. Mes renkamės perdirbtą popierių, perdirbtą tekstilę ir kt. Teikiame pirmenybę ekologiškiems ir aplinkai nekenksmingiems gaminiams tiek įmonės viduje, tiek verslo aplinkoje.

4

Rūšiavimas

Grupė kasdienėje veikloje ne tik rūšiuoja atliekas, tokias kaip plastikas, stiklas, popierius, bet ir skatina tai daryti darbuotojus bei tiekėjus. Tuo tikslu įmonė sukūrė specialius produktus, skirtus atliekų rūšiavimui.

5

Edukacija

Naudodama plastiko atliekas kaip žaliavą gamybai, grupė yra atsakinga už atliekų rūšiavimo kultūros kūrimą tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse. Turėdama visas jai reikalingas priemones – ilgametę patirtį, technologijas, profesionalų komandą – grupė mokamais ir nemokamais kanalais leidžia mokomąją medžiagą, dalyvauja jaunimo ugdyme, inicijuoja kitus edukacinius projektus.

6

Parama

Pagal galimybes remiame žaliąsias, aplinką ir taršą mažinančias organizacijas, asmenis, projektus, taip pat švietimo įstaigas taršos mažinimo priemonių tyrimuose ir plėtroje.

Socialinė atsakomybė

PLASTA GRUPĖ vadovaujasi ir laikosi žmogiškųjų ir verslo santykių etikos bei vertybių tiek įmonėje, tiek renkantis bei dirbant su tiekėjais, klientais ir supančia bendruomene.

1

Elgesio standartai

Garantuojame žmogaus teises darbo ir verslo santykiuose. Mes nediskriminuojame žmonių dėl jų rasės, tautybės, amžiaus ar lyties. Mes laikomės lygybės principų. PLASTA GRUPĖ netoleruoja patyčių ir seksualinio priekabiavimo.

2

Darbo sauga ir sveikata

Siekiame saugios ir sveikos darbo aplinkos. Tuo tikslu vykdome naujų darbuotojų mokymus, darbo saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, organizuojame edukacinius renginius, skatiname teikti atsiliepimus ir pasiūlymus.

3

Korupcijos prevencija

Santykiuose su valdžios institucijomis ir įmonėmis netoleruojame kyšių ėmimo ar siūlymo. Dalyvaujame paslaugų ir prekių pirkimo konkursuose ir organizuojame savo konkursus, remdamiesi objektyviais kainos ir kokybės santykio vertinimais. Nepriimame ir nesiūlome kyšių jokia forma, nei pinigais, nei kitais būdais, siekdami paveikti sprendimų priėmimą. Apie nustatytus korupcijos atvejus pranešame teisėsaugos institucijoms.

4

Privatumo politika

Grupė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi teisėtu ir sąžiningu būdu.

POLITIKOS, PROCEDŪROS IR KODEKSAI

PLASTA GRUPĖ

1

APLINKOSAUGOS, SOCIALINĖ IR VALDYSENOS POLITIKA

2

Aplinkos apsaugos politika

3

ŽMOGAUS TEISIŲ IR DARBO ETIKOS POLITIKA

4

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

5

ETIKOS KODEKSAS

6

KORUPCIJOS IR KYŠININKAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

7

TIEKĖJŲ ETIKOS KODEKSAS

8

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS GAVIMO BEI JŲ TYRIMO TVARKA

PLASTA

1

APLINKOS TARŠOS PREVENCIJOS POLITIKA

2

TVARAUS PIRKIMO POLITIKA