Vårt ansvar

De ESG-åtgärder vi genomför kopplar oss samman med tusentals miljö- och socialt medvetna företag i hela Europa och världen. Dessa åtagandeförklaringar erbjuder en tydlig och verkställbar ram för våra anställda som ansvarar för beslutsfattande och samarbete med partners, kunder och samhället.

Vårt ansvar

Göra planeten renare genom att ta itu med kärnan i problemet med plastföroreningar– att använda plastavfall som råmaterial för produktionen.

Använda förnybar grön energi, säkerställa effektiv användning av resurser i produktionen, kontinuerlig teknologisk utveckling och principen om avfallsfri produktion.

Stödja miljöorganisationer, projekt och utbildningsinstitutioner i forskning och utveckling för att minska föroreningar.

Utveckla produkter för en cirkularitet som minskar miljöpåverkan. Våra miljömedvetna avfallspåsar är gjorda av upp till 100 % konsumentavfall och är återvinningsbara.

Att välja miljövänliga produkter i affärsverksamheten, såsom återvunnet papper, återvunna textilier, m.m.

Vi utvecklar långsiktiga anställningsrelationer med våra anställda, skapar en trevlig arbetsmiljö och uppmuntrar lagarbete för att förbättra företagets processer.

Göra planeten renare genom att ta itu med kärnan i problemet med plastföroreningar– att använda plastavfall som råmaterial för produktionen.

Använda förnybar grön energi, säkerställa effektiv användning av resurser i produktionen, kontinuerlig teknologisk utveckling och principen om avfallsfri produktion.

Stödja miljöorganisationer, projekt och utbildningsinstitutioner i forskning och utveckling för att minska föroreningar.

Utveckla produkter för en cirkularitet som minskar miljöpåverkan. Våra miljömedvetna avfallspåsar är gjorda av upp till 100 % konsumentavfall och är återvinningsbara.

Att välja miljövänliga produkter i affärsverksamheten, såsom återvunnet papper, återvunna textilier, m.m.

Vi utvecklar långsiktiga anställningsrelationer med våra anställda, skapar en trevlig arbetsmiljö och uppmuntrar lagarbete för att förbättra företagets processer.

CODE OF CONDUCT

PLASTA-KONCERNEN ansvarar för verksamhetens påverkan på miljö och samhälle. Reglerna för företagens sociala ansvar ger en översikt över företagets verksamhet när det gäller miljö och socialt ansvar. Detta är en uppsättning företagsvärderingar, regler och riktlinjer som varje anställd och leverantör inom koncernen måste känna till och följa.

MILJÖANSVAR

Som ett industriellt produktionsföretag fokuserar PLASTA-KONCERNEN på att minska miljöskador, använda energiresurser effektivt och minska koldioxidutsläpp (CO2-avtryck).

1

RESURSBESPARING

När vi designar nya produkter beaktar vi deras miljöpåverkan, potentiella föroreningar och strävar efter hållbarhet. I produktionsprocessen sparar vi energi, verktyg och utrustning och strävar efter att generera så lite avfall som möjligt.

2

ANVARSFULL KONSUMTION

I strävan efter cirkularitet främjar vi en minskning av konsumtionen genom att avstå från överflödiga föremål eller arbetsverktyg som kan ersättas av elektroniska lösningar. Vi återanvänder begagnade föremål efter att ha reparerat dem.

3

ÅTERVINNING

Som ett av de största återvinningsföretagen i Europa främjar vi användningen av återvunna produkter och råmaterial. Vi väljer återvunnet papper, återvunna textilier osv. Vi föredrar miljövänliga produkter både internt och i vår affärsmiljö.

4

SORTERING

Företaget sorterar inte bara avfall, såsom plast, glas och papper, i sin dagliga verksamhet utan uppmuntrar även anställda och leverantörer att göra det. För detta ändamål har företaget utvecklat speciella produkter dedikerade till avfallssortering.

5

UTBILDNING

Genom att använda plastavfall som råmaterial för produktionen är företaget ansvarigt för att bygga en kultur för avfallssortering både i Litauen och andra europeiska länder. Med alla de verktyg som behövs – många års erfarenhet, teknologi och ett team av proffs – publicerar företaget utbildningsmaterial genom betalda och kostnadsfria kanaler, deltar i ungdomsutbildning och initierar andra utbildningsprojekt.

6

SUPPORT

I den mån det är möjligt stödjer vi gröna, miljö- och föroreningsreducerande organisationer, individer, projekt samt utbildningsinstitutioner i forskning och utveckling av åtgärder för att minska föroreningar.

SOCIALT ANSVAR

PLASTA-KONCERNEN styrs av och följer etiken och värderingarna i mänskliga och affärsmässiga relationer både inom företaget och i dess urval och arbete med leverantörer, kunder och det omgivande samhället.

1

UPPFÖRANDEKOD

Vi garanterar mänskliga rättigheter inom arbets- och affärsrelationer. Vi diskriminerar inte människor baserat på deras ras, nationalitet, ålder eller kön. Vi följer principerna om jämlikhet. PLASTA-KONCERNEN tolererar inte mobbning och sexuella trakasserier.

2

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Vi strävar efter en säker och hälsosam arbetsmiljö. För detta ändamål erbjuder vi utbildning för nyanställda, vidtar åtgärder för arbetsmiljö och olycksförebyggande, organiserar utbildningsevenemang, uppmuntrar feedback och förslag.

3

KORRUPTIONSFÖREBYGGANDE

Vi har nolltolerans för att ta emot eller erbjuda mutor i vår relation med myndigheter och företag. Vi deltar i upphandlingar för inköp av tjänster och varor och genomför våra egna upphandlingar baserat på objektiva utvärderingar av prisvärdhet. Vi accepterar varken eller erbjuder mutor i någon form, vare sig monetärt eller på annat sätt, för att påverka beslutsfattande. Korruptionsfall som upptäcks rapporteras till rättsliga myndigheter.

4

INTEGRITETSPOLICY

Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, lagen om rättsligt skydd för personuppgifter i Republiken Litauen och andra lagar som reglerar behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter samlas endast in för tydligt definierade och lagliga ändamål och behandlas på ett lagligt och rättvist sätt.

POLICYER, FÖRFARANDEN OCH KODER

PLASTA-KONCERNEN

1

ESG-POLICY

2

MILJÖPOLICY

3

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTT

4

POLICY FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

5

ETISK KOD

6

POLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV KORRUPTION OCH MUTOR

7

ETISK KOD FÖR LEVERANTÖRER

8

FÖRFARANDE FÖR VISSELBLÅSNING

PLASTA

1

POLICY FÖR FÖREBYGGANDE AV LOKALA FÖRORENINGAR

2

POLICY FÖR HÅLLBAR UPPHANDLING