Vår hållbarhet

Vår hållbarhet

Som en av de ledande plaståtervinnings- och tillverkningskoncernerna i Europa är vi medvetna om att våra handlingar och val är av betydelse. För att skapa en positiv förändring måste vi samarbeta och ha en plan som vi kan följa varje dag. Genom att inbjuda er att läsa våra strategiska dokument och rapporter strävar vi efter att vara transparenta och ansvariga, och vi välkomnar er att ansluta er till denna hållbarhetsresa.

ESG-strategi

Plastakoncernens ESG-inriktningar

Vi följer sju av FN:s hållbarhetsmål och har fastställt fyra strategiska inriktningar som vägleder oss dagligen.

Delmål 12.5

Senast 2030 avsevärt minska avfallsgenereringen genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning.

Återvunnet material i produkter och cirkularitet

Tillverka produkter av återvunnet material från konsumentledet och förbättra produkternas cirkularitet.

Delmål 8.5

Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för arbete av lika värde.

Trygghet och välmående för anställda

Säkerställa våra goda anställningsrutiner och en arbetsplats där förtroende, samarbete, säkerhet och stöd uppmuntras.

Delmål 7.2

Till 2030 avsevärt öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

Delmål 7.3

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten för energieffektivitet.

Delmål 13.1

Stärka motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Miljövänlig och innovativ produktion

Vi hanterar hela vår produktionsprocess för att ständigt förnya oss och uppfylla särskilda miljöstandarder samtidigt som vi minskar vårt koldioxidavtryck.

Delmål 9.4

Senast 2030 ska infrastrukturen vara uppgraderad och industrierna upprustade för att bli hållbara, med ökad effektivitet i resursanvändningen och större användning av ren och miljövänlig teknik och industriella processer, där alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive möjligheter.

Delmål 16.5

Väsentligt minska korruption och mutor i alla dess former.

God företagsstyrning

Främja etiskt och transparent beteende i lednings- och styrningspraxis, policyer och förfaranden (inkl. hållbarhetsstyrningspraxis).

I vår ESG-strategi förklarar vi vilka specifika mål vi strävar efter för att uppnå framsteg i dessa riktningar.

Se vår ESG-strategi